Innowacyjne materiały 2021

Techniczny biuletyn marketingowy Folie EarthFirst PLA UL

EarthFirst jest nazwą handlową poli(kwasu mlekowego), zwanego również polilaktydem (PLA), produkowanego przez firmę Sidaplax/Plastic Suppliers. Folia ta ma wiele zastosowań, jednakże w niniejszym biuletynie koncentrujemy się na folii zgrzewalnej EarthFirst UL.

Folia EarthFirst PLA UL to nowa, rewolucyjna folia zgrzewalna, oferująca wszystkie zalety biopochodnej rodziny folii EarthFirst przy cenie równiej lub niższej, niż standardowe folie zgrzewalne z LDPE.

 

Ogólne zalecenia dotyczące składowania

W poniżej określonych warunkach składowania, w czasie sześciu miesięcy od daty sprzedaży żadne własności folii EarthFirst nie powinny ulec zmianie.

 • Temperatura składowania nie może być wyższa od 49°C lub niższa od 4°C.
 • Folii nie należy narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i/lub gwałtowne zmiany temperatury.
 • Najlepsza wilgotność składowania to 40 – 70% WW.
 • Do chwili rozpoczęcia produkcji zwoje folii powinny pozostać w oryginalnym opakowaniu.
 • Folii nie należy składować w pobliżu materiałów emitujących nieprzyjemne, szkodliwe lub toksyczne opary.
 • Wyroby laminowane wykonane z folii EarthFirst należy składować w takich samych warunkach jak powyższe.

 

Ogólne zalecenia dotyczące manipulacji produktem

 • Bezpośrednio po dostawie materiału należy poddać go kontroli pod kątem potencjalnych uszkodzeń podczas transportu, a przeprowadzenie takiej kontroli poświadczyć podpisem.
 • Przed użyciem folie należy składować co najmniej 24 godziny w pomieszczeniu produkcyjnym.
 • Podczas przeładunku zwojów folii należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa, by nie dopuścić do urazów ciała i/lub uszkodzenia folii.

 

Laminowanie / Przetwórstwo

Folię EarthFirst UL należy poddać wyładowaniom koronowym w ten sam sposób, jak to się robi w przypadku folii LDPE, do uzyskania napięcia zwilżania 45 dyn/cm. Laminowanie folii należy prowadzić na maszynach przeznaczonych do stosowania klejów rozpuszczalnikowych, klejów wodorozcieńczalnych lub bezrozpuszczalnikowych, dwuskładnikowych klejów poliuretanowych.

Naprężenie wstęgi wszystkich folii EarthFirst UL przy odwijaniu ze zwoju należy utrzymywać w zakresie 0,54 – 0,90 Kg/100 mm. Zbyt małe naprężenia rozwijania mogą powodować niestabilne ruchy wstęgi w kierunku poprzecznym, natomiast nadmierne naprężenia rozwijania mogą powodować pęknięcia wstęgi, szczególnie przy podwyższonej temperaturze folii. Naprężenia wstęgi folii przy zwijaniu nie powinny się znacznie różnić i mieścić się w zakresie 0,62 - 1,07 Kg/100 mm, zależnie od stopnia pokrycia farbą drukarską oraz położenia rolki dociskowej.

 

Kleje rozpuszczalnikowe

Dow Adcote 577/87-124 – brak zatwierdzenia dla metalizowanych UL

Henkel Loctite Liofol LA 3817 i Loctite Liofol LA 6127 – brak zatwierdzenia dla metalizowanych UL

Morchem PS 255 ECO & CS – 95 (kompostowalny) – brak zatwierdzenia dla metalizowanych UL

 • Dla tego rodzaju klejów zaleca się stosowanie wałka aniloksowego; przed połączeniem z folią dolotową konieczne jest właściwe wysuszenie powłoki w suszarce tunelowej.
 • Temperatura suszenia kleju zależy od rodzaju foli nośnej; w żadnym wypadku nie wolno i nakładać kleju na taśmę folii EarthFirst UL.
 • Taśmę nośną (bazową) zwykle łączy się taśmą dolotową (wtórną) przy docisku wałów laminujących 0,14 – 0,21 N/mm² (1,4 – 2,1 bara) i ich temperaturze 60°C – 88°C, w zależności od rodzaju użytych folii.
 • Należy ściśle przestrzegać proporcji mieszania i rozcieńczania składników klejów zalecanych przez ich producenta.
 • Typowa gramatura warstwy kleju wynosi 3 – 3,5 g/m² na sucho, zależnie od rodzaju folii, farb drukarskich oraz wymogów wytrzymałościowych.
 • Należy ściśle przestrzegać zaleceń dotyczących środków ostrożności podczas pracy z izocyjanianami. Owe środki ostrożności obejmują, lecz nie ograniczają się do stosowania sprzętu ochrony osobistej (tj. rękawic, masek i okularów ochronnych).
 • Jako rozpuszczalniki można stosować ketony, jak również inne typowe rozpuszczalniki organiczne zawierające aceton. Nie wolno stosować jako rozpuszczalników alkoholi i wody, także do czyszczenia, gdyż reagują z klejem.

 

Kleje wodne

BASF Epotal P100 ECO (kompostowalny) – Wszystkie klasy

BASF Epotal CF 500

BASF Basonat LR 9056 (utwardzacz do polimerowych środków dyspergujących)

Evonik Industries Tego Antifoam (środek przeciwpieniący)

BASF Lumiten I – SC (środek zwilżający)

DOW Robond L148/9-101 – Wszystkie klasy

 • W przypadku tego rodzaju klejów najlepszym sposobem nanoszenia jest wałek grawiurowy poruszający się przeciwbieżnie do ruchu wstęgi; jednakże można stosować również współbieżne nanoszenie grawiurowe, jeśli jednocześnie stosuje się pręt wygładzający w kierunku przeciwnym do ruchu siatki.
 • Temperatura suszenia kleju zależy od rodzaju foli nośnej; w żadnym wypadku nie wolno nakładać kleju na taśmę folii EarthFirst UL.
 • Taśmę folii nośnej, z warstwą kleju zwykle łączy się z drugą folią przy docisku wałów laminujących 0,14 – 0,21 N/mm² (1,4 – 2,1 bara)  i ich temperaturze 60°C – 88°C, zależnie od rodzaju folii.
 • Należy ściśle przestrzegać proporcji mieszania i rozcieńczania składników klejów zalecanych przez ich producenta.
 • Typowy gramatura powłoki kleju wynosi 1,6 – 2,4 g/m² na sucho, zależnie od rodzaju folii, farb drukarskich oraz wymogów wytrzymałościowych.
 • Kleje wodne można mieszać z innym produktami tego rodzaju. Celem niedopuszczenia do koagulacji należy koniecznie sprawdzić, czy żaden składnik nie ma odczynu pH niższego od 7.
 • Celem niedopuszczenia do koagulacji pojemniki, rury i pozostałe wyposażenie wchodzące w kontakt z klejami Epotal muszą być wykonane z materiałów odpornych na korozję, na przykład stali nierdzewnej 18/8 lub z tworzyw sztucznych.
 • Należy ściśle przestrzegać zaleceń dotyczących środków ostrożności podczas pracy z izocyjanianami. Owe środki ostrożności obejmują, lecz nie ograniczają się do stosowania sprzętu ochrony osobistej (tj. rękawic, masek i okularów ochronnych).

 

Kleje bezrozpuszczalnikowe

Dow Morfree 75-164/C411 CT – Wszystkie klasy

Dow Morfree 75-197/CR5 – Wszystkie klasy

Dow Pacacel 75-191/CR89 – brak zatwierdzenia dla metalizowanych UL

Ashland Purelam A – 9500 / B – 9240 – brak zatwierdzenia dla metalizowanych UL (procedura w toku)

Coim Novacote SF-9740 / CA – 478 – brak zatwierdzenia dla metalizowanych UL (procedura w toku)

 • Maszyny do klejów bezrozpuszczalnikowych muszą być wyposażone w układ ich nanoszenia składający się z 3, 4 lub 5 rolek gładkich oraz doskonały układ sterowania naprężeniem taśm folii.
 • Dwuskładnikowe, bezrozpuszczalnikowe kleje poliuretanowe generalnie nakłada się na folię w temperaturach 49°C – 57°C. W żadnym wypadku nie wolno nakładać kleju na taśmę EarthFirst UL.
 • Folię nośną z warstwą kleju zwykle łączy się z drugą folią (dolotową) przy docisku wałów laminujących 0,14 – 0,21 N/mm²  (1,4 – 2,1 bara) i ich temperaturze 46°C – 65°C.
 • Kleje dwuskładnikowe należy mieszać w stosunku zalecanym przez dostawcę kleju.
 • Typowa gramatura powłoki kleju wynosi od 1,1 do 2,0 g/m², zależnie od rodzaju folii, farb drukarskich oraz wymogów wytrzymałościowych.
 • Należy ściśle przestrzegać zaleceń dotyczących środków ostrożności podczas pracy z izocyjanianami. Owe środki ostrożności obejmują, lecz nie ograniczają się do stosowania sprzętu ochrony osobistej (tj. rękawic, masek i okularów ochronnych).
 • Jako rozpuszczalniki można stosować ketony, jak również inne typowe rozpuszczalniki organiczne zawierające aceton. Nie wolno stosować jako rozpuszczalników alkoholi i wody, także do czyszczenia, gdyż reagują z klejem.

*Umiejscowienie tunelu suszącego do klejów rozpuszczalnikowych i wodnych

INNOWACYJNE 2019

Przetwórstwo po laminowaniu

 • W zależności od rodzaju kleju, dopiero po jego usieciowaniu, co trwa w temperaturze pokojowej zwykle 3 - 5 dni, zlaminowaną strukturę można poddawać dalszemu przetwórstwu, na przykład cięciu.
 • Ostateczną siłę związania uzyskuje się zwykle w ciągu 7 -  14 dni, w temperaturze 25°C i przy wilgotności względnej 50%: niższe temperatury skutkują dłuższym czasem sieciowania.
 • Przed końcowym etapami jak zapakowanie, manipulacje magazynowe i transportowe, itp., laminat należy poddać kontroli pod kątem bezpieczeństwa zdrowotnego (migracja) oraz warunków jakie mogą wpływać na zmianę siły związania warstw i wytrzymałość połączeń zgrzewanych, co zależne jest od stosowanych folii i pakowanego produktu.

 

 Zgrzewanie

Krzywe zgrzewania EarthFirst UL

krzywe1

Temperatura °F

EarthFirst UL zlaminowany z 12 mic PET

Czas zgrzewania - 0,25 s, docisk – 4,2 bar, jednostronne grzane szczęki

Prędkość przesuwu szczęk zrywarki – 25 cm/min

 

Krzywa wytrzmałości  zgrzewu na gorąco (hot-tack)

9 mic EarthFirst UL  zlaminowany  z 12 mic PET

krzywa2

Temperatura °F

Czas zgrzewania - 0,5 sek.

Docisk szczęk – 3,0 bar

Prędkość separacji po zgrzaniu – 3,3 cm/s

 

Regulacje prawne

Niniejszym zaświadcza się, że wszystkie surowce użyte w produkcji powyższych produktów spełniają wymogi określone w przepisach U.S. Food & Drug Administration (Amerykańskiego urzędu kontroli żywności i leków), jak następuje:

Stanowisko FDA: niniejszym zaświadcza się, że wszystkie surowce użyte w produkcji waszej folii do wyżej wymienionego produktu spełniają wymogi określone w przepisach ustępu 201 (s) Federalnej ustawy o żywości, lekach i kosmetykach, oraz Części 182, 184 i 186 Rozporządzenia ws. dodatków do żywności.

FCN: W Stanach Zjednoczonych zgodnie z FCN 178 (Food Contact Notification), obejmuje to wszystkie rodzaje żywności z ograniczeniem warunku stosowania B-H.

W Unii Europejskiej określa się surowiec jest zgodny z Rozporządzeniem 1935/2004/WE i Rozporządzeniem 10/2011 obowiązującymi wszystkie państwa członkowskie. Rozporządzenie 10/2011 określa całkowitą migrację na poziomie 10 mg/dm2. W rozporządzeniu 10/2011 nie określono limitu migracji specyficznej (SML) dla powyższej klasy materiału.

Niniejszego produktu, pod warunkiem stosowania dobrych praktyk produkcyjnych, można bezpiecznie używać jako elementów artykułów, które wchodzą w bezpośredni kontakt z żywnością, w najsurowszej zgodności z ograniczeniami określonymi w warunkach stosowania od B do H, jak opisano w Tabeli 2 dokumentu 21 CFR 176.170 (c). Jednakże, z uwagi na relatywnie niska temperaturę mięknienia zalecamy stosowanie powyższego produktu wyłącznie zgodnie z warunkami od E do G. Żadnych z tych zastosowań nie ograniczają warunki opisane w Tabeli 1 dokumentu 21 CFR 176.170 (c).

Uwaga:

Wszystkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie uważa się do dokładne i rzetelne, a służą wyłącznie jako podstawa do rozważenia, zbadania i weryfikacji przez użytkownika. Informacji nie należy uważać za wyraźne lub domniemane oświadczenie lub gwarancję, za którą firma Plastic Suppliers przyjmuje prawną odpowiedzialność. Wszelkie gwarancje, łącznie z gwarancją jakości handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw własności intelektualnej stron trzecich, niniejszym są w sposób wyraźny wyłączone.

Z uwagi na fakt, że skład produktu, określone zastosowanie i warunki użytkowania pozostają poza kontrola firmy Plastic Suppliers, firma Plastic Suppliers Inc. nie udziela żadnych gwarancji ani nie składa oświadczeń dotyczących wyników, jakie użytkownik może uzyskać. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za określenie przydatności wspomnianych produktów do określonych zastosowań użytkownika.

Firma Plastic Suppliers uprasza, by użytkownik zapoznał się z treścią, przyswoił i przestrzegał warunków określonych w niniejszym dokumencie, jak i w Arkuszach danych bezpieczeństwa materiału.

Wrzesień 2019 r.

www.pakmar.com.pl  e-mail papier@pakmar.com.pl  tel.228578097

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLITYKI PLIKÓW COOKIES, NOWA POLITYKA PRYWATNOŚCI:

 

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dstępnych w naszych serwisach, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Korzystanie z serwisów, których administratorem jest Pakmar Sp. z o.o. (zwanych dalej "Serwisem" lub "Serwisami") jest równoznaczne z akceptacją przedstawionej poniżej Polityki prywatności.

Pakmar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rębkowie, ul. Zacisze 11, 08-410 Garwolin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV KRS, pod numerem KRS 0000044664, NIP 5210089977, REGON 006726643, kapitał zakładowy wysokości 250 000 zł, (zwana dalej Pakmar) szanuje prawo użytkowników do prywatności. Pakmar stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne, zapobiegając ingerencji osób trzecich w prywatność użytkowników.

PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Pakmar przetwarza dane osobowe użytkowników serwisów, których jest administratorem zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Pakmar przetwarza dane osobowe użytkowników, wyłącznie dobrowolnie przez nich udostępnione, w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną odpowiedzi na zapytania ofertowe wystosowane za pomocą formularza na stronie www. pakmar.com.pl oraz realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem sklepu internetowego. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do własnych danych użytkownika, a także prawo do poprawiania tych danych oraz żądania zaniechania ich przetwarzania.

Pakmar może przetwarzać dane osobowe użytkowników serwisów, których jest administratorem, w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania własnych informacji handlowych lub informacji handlowych swoich partnerów biznesowych, wyłącznie w przypadku wyraźnego udzielenia zgody przez danego użytkownika.

W każdym przypadku przetwarzania przez Pakmar danych osobowych użytkowników, użytkownicy są o tym informowani mailowo.

Pakmar co do zasady nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w których dzieje się to za wyraźną zgodą użytkownika, bądź na żądanie organów uprawnionych. Pakmar Sp. z o. o.może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np.: liczby osób odwiedzających serwisy. Dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.

COOKIES:

Innym sposobem zbierania przez Pakmar Sp. z o. o. informacji o użytkownikach jest stosowanie "cookies" (tzw. ciasteczka), czyli plików, zawierających dane informatyczne, w postaci plików tekstowych, które serwer zapisuje na urządzeniu końcowym użytkownika danego Serwisu internetowego, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się z Serwisem, z tego urządzenia końcowego.

Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) informujemy, iż podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies jest Pakmar Sp. z o. o.. Przedmiotowe działanie odbywa się zgodzie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności z ustawą Prawo telekomunikacyjne, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

Pliki cookies są ustawiane przy "wejściu" i "wyjściu" z Serwisu, nie są wykorzystywane do identyfikacji czy ustalania tożsamości poszczególnych użytkowników. Co ważne, pliki cookies nie niszczą systemu na danym urządzeniu końcowym, ani nie wpływają na sposób działania urządzenia końcowego. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkowników oraz nie mają żadnego wpływu na działanie oprogramowania zainstalowanego na tych urządzeniach.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • udoskonalenia Serwisu, poprzez maksymalną indywidualizację treści wyświetlanych dla danego użytkownika serwisu;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • w celu zoptymalizowania oferty reklamowej i marketingowej dla danego użytkownika Serwisu, zarówno przez Pakmar Sp. z o. . jak i także partnerów biznesowych Pakmar Sp. z o. o.

W ramach Serwisów stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne", "stałe" oraz "zewnętrzne".

Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) i służą do obsługi usług wymagających uwierzytelniania w ramach danego Serwisu.

"Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika i służą do zapamiętania wybranych przez użytkownika Serwisu ustawień i personalizacji interfejsu użytkownika.

"Zewnętrzne" pliki cookies (tzw. third parties cookies) umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisów oraz dostarczanie użytkownikom treści reklamowych, optymalnie dostosowanych do zainteresowań poszczególnych użytkowników.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES:

Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych akceptują pliki cookies. Każdy użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. Co do zasady, by zmienić te ustawienia, należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach, smartfonach, jak i innych urządzeniach. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Warto jednak wspomnieć, że usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcjonalności Serwisu.

Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest pod adresem http://www.aboutcookies.org/ oraz http://wszystkoociasteczkach.pl.

LINKI DO INNYCH STRON WWW I SERWISY ZEWNĘTRZNE:

Polityka Prywatności nie dotyczy innych serwisów i firm, których dane kontaktowe podawane są na stronie Pakmar. Jeśli na stronie internetowej Pakmar są zawarte linki do innych stron internetowych, Pakmar zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli tych domen i stron internatowych.

Polityka Prywatności nie dotyczy również powiązanego ze stroną www.pakmar.com.pl sklepu internetowego Pakmar.

Więcej na temat zasad korzystania z Serwisów znajdą Państwo w Regulaminie każdego z Serwisów administrowanych przez Pakmar .